Βρυξέλλες, 10.11.2005

COM(2005)548 τελικό

2005/0221(COD)

 

Πρόταση

ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση

.

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Περιεχόμενο της πρότασης

– Λόγοι υποβολής και στόχοι της πρότασης

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας το Μάρτιο του 2000 αναγνώρισε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει προκλήσεις σχετικά με την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση και τη μετατροπή των οικονομιών σε οικονομίες που βασίζονται στη γνώση. Υπογράμμισε ότι “κάθε πολίτης πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να ζει και να εργάζεται σε αυτή τη νέα κοινωνία της πληροφορίας” και ότι “ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο πρέπει να καθορίζει τις νέες βασικές δεξιότητες[1] που πρέπει να παρέχονται κατά τη διάρκεια της διά βίου μάθησης: δεξιότητες ΤΠ, ξένες γλώσσες, τεχνολογική παιδεία, επιχειρηματικότητα και κοινωνικές δεξιότητες”. Η αναγνώριση ότι οι άνθρωποι είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της Ευρώπης για την ανάπτυξη και την απασχόληση ήταν σαφής το 2000 και επαναλήφθηκε τακτικά σε διάφορες δηλώσεις, πιο πρόσφατα δε στην ανανεωμένη στρατηγική της Λισσαβώνας και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2005, το οποίο ζήτησε περισσότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση και την απόκτηση δεξιοτήτων.

Η εντολή επαναλήφθηκε και αναπτύχθηκε στο πρόγραμμα εργασίας “Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010” (EΚ2010), που θεσπίστηκε από το Συμβούλιο της Βαρκελώνης τον Μάρτιο του 2002 και το οποίο ζήτησε επίσης περαιτέρω δράση για την “εδραίωση των βασικών δεξιοτήτων” και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. Οι εργασίες αυτές πρέπει να επικεντρωθούν στον προσδιορισμό των βασικών δεξιοτήτων και του τρόπου με τον οποίο οι εν λόγω δεξιότητες, μαζί με τις παραδοσιακές δεξιότητες, μπορούν να ενσωματωθούν καλύτερα στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, να αποκτώνται και να διατηρούνται διά βίου.

Περισσότερα……

Πηγή: EUR-Lex

Recommended Posts